Academi IAITH yw gwasanaeth hyfforddi IAITH. Darperir cyrsiau amrywiol mewn agweddau o bolisi a chynllunio iaith. Darperir rhaglen o gyrsiau achlysurol yn ogystal â bwydlen o gyrsiau a ellid eu darparu i gleientiaid yn uniongyrchol.


Cyrsiau pwrpasol i chi:

Yn ogystal â darparu Rhaglen Hyfforddiant, gall IAITH ddod atoch chi i ddarparu sesiynau hyfforddi yn y man gwaith i gwrdd â'ch anghenion. Dros y blynyddoedd, mae'r Ganolfan wedi datblygu cryn brofiad ac arbenigedd yn y meysydd canlynol:

Cyrsiau yn ymwned â'r Safonau Iaith 

 

Cyrsiau Academaidd

Cynllunio Iaith a'r Sefydliad a Gweithredu'r Safonau Iaith 

 • Rheoli Adnoddau Dynol a'r Gymraeg – recriwtio, penodi, anwytho, cefnogi
 • Rheoli yn Gymraeg: codi hyder rheolwyr Cymraeg yn eu sgiliau iaith
 • Caffael a'r Gymraeg: grantiau a chytundebau 3ydd parti
 • Iaith, Gofal ac Urddas - Gweithdai 'Mwy na Geiriau' (Gofal a Iechyd)
 • Hyrwyddo'r iaith yn eich sefydliad 
 • Cadeirio Cyfarfodydd Dwyieithog 
 • Gweithio gyda Chyfieithwyr 
 • Trefnu digwyddiad dwyieithog 
 • Creu Cynllun 5 mlynedd 
 • Gweithdrefnau Cwyno a Disgyblu
 • Creu Strategaeth Sgiliau Iaith 
 • Hunaniaeth Gorfforaethol 

Ymwybyddiaeth Iaith

Datblygu Cymunedol

 • Gweithredu'n lleol: hyrwyddo'r Gymraeg yn y gymuned
 • Hyrwyddo'r Gymraeg ymhlith teuluoedd
 • Agor Dau Ddrws: datblygu gwaith ieuenctid dwyieithog
 • Datblygu dwyieithrwydd yn y trydydd sector
 • Ymgysylltu â chymunedau 

Amrywiol

 • Gloywi Iaith
 • Cyflwyno'r Gymraeg a Chwrteisi Ieithyddol Sylfaenol [link]
 • Cymraeg bob dydd [link]
 • TG a'r Gymraeg
 • Datblygu'r Gymraeg mewn ysgolion cyfrwng Saesneg

Os hoffech gomisiynu'r Ganolfan i ddarparu un o'r cyrsiau uchod, cysylltwch a Bethan Williams bethan.williams@iaith.cymru i drafod ymhellach.

Yn ychwanegol at y cyrsiau uchod gall IAITH gynllunio hyfforddiant neu ddatblygu adnoddau hyfforddi wedi eu teilwra'n benodol ar gyfer eich anghenion chi ar unrhyw agwedd ar ddatblygu dwyieithrwydd a hyrwyddo'r Gymraeg.

Archif Cyrsiau Hyfforddi

Gallwch gael mwy o wybodaeth am ein hyfforddiant drwy gysylltu gyda Bethan Williams ,  Rheolwr Addysg a Hyfforddiant IAITH.