Gweithio’n Ddwyieithog yn y Trydydd Sector


Dyddiad: 29 November
Lleoliad: Y Drenewydd
Hyfforddwr: Siwan Tomos
Tâl: £155 + TAW / £125 + TAW i aelodau IAITH
Amser: 10:00 am - 15:30 pm

Nod

Nod yr hyfforddiant yma yw rhoi hyder a gwybodaeth i fudiadau ddatblygu’r defnydd o’r Gymraeg yn eu gweithleoedd ac yn eu gwasnaethau

Ar gyfer pwy?

 • Rheolwyr a gweithwyr llinell flaen sy’n dymuno datblygu dwyieithrwydd eu mudiad   
 • Swyddogion sydd yn gyfrifol am bolisi iaith eu mudiad
 • Unigolion sydd eisiau gwybod mwy am arwyddocâd gweithredu’n ddwyieithog 

Cynnwys

 • Bydd hyfforddeion yn:
 • Derbyn cylfwyniad i ymwybyddiaeth iaith sylfaenol
 • Trafod manteision gweithredu’n ddwyieithog
 • Edrych ar ddeddfwriaeth a pholisi cyhoeddus o safbwynt datblygu dwyieithrwydd
 • Edrych ar brofiadau defnyddwyr gwasanaethau
 • Derbyn gwybodaeth a thrafod dulliau ymarferol o gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg yn y mudiad
 • Adnabod heriau a datrys problemau
 • Edrych ar esiamplau o arfer dda
 • Cael y cyfle i rwydweithio dros baned 

Hyfforddwr

Siwan Tomos yw Cyfarwyddwr Addysg a Hyfforddiant IAITH. Daeth Siwan at IAITH ar ddiwedd 2011 gyda chefndir fel gweithiwr ieuenctid a chymuned. Siwan sy'n gyfrifol am brosiectau cynllunio iaith cymunedol y cwmni. Mae hefyd yn hyfforddwraig brofiadol ac wedi darparu hyfforddiant ymwybyddiaeth iaith i lu o fudiadau a sefydliadau yng Nghymru yn cynnwys Y Cynulliad Cenedlaethol, Cyngor Sir Ceredigion, Cynghorau Gwirfoddol Sirol, Opera Cenedlaethol Cymru a Bwrdd Iechyd Hywel Dda.

Mae Siwan hefyd yn cyfrannu at waith ymchwil a datblygu maes cymunedol IAITH: y ganolfan cynllunio iaith. siwan.tomos@iaith.eu

Rhaglen