Newyddion

No image available

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi  astudiaeth  IAITH o Gredoau rhieni, eu hymddygiadau a’r rhwystrau y maen nhw’n eu hwynebu: gofal plant ac addysg gynnar. Mae'r astudiaeth yn canolbwyntio ar sampl o rieni nad oeddent yn defnyddio addysg gynnar neu ofal plant a ariennir gan y llywodraeth.

Gellir gweld yr astudiaeth yma:https://llyw.cymru/credoau-rhieni-eu-hymddygiadau-ar-rhwystrau-y-maen-nhwn-eu-hwynebu-gofal-plant-ac-addysg-gynnar

mwy

(Ychwanegwyd ar 15/01/2021)

No image available

Creu Lleoedd yw ffordd Llywodraeth Cymru o wireddu nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol drwy’r system gynllunio. Yn ystod yr “Eisteddfod Amgen” (yr Eisteddfod rhithiol) ym mis Awst, cyflwynodd Owain Wyn, BURUM a Dr Kathryn Jones: IAITH: Y Ganolfan Cynllunio Iaith weminar yn trafod cynllunio defnydd tir yng Nghymru o safbwynt “Cymru…. lle mae’r Gymraeg yn ffynnu”, ac yn benodol, targed y Llywodraeth i greu miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Mae’r erthygl hon gan Owain yn crynhoi’r cyflwyniad hwnnw ac yn trafod beth y gall ac y dylai cynllunwyr ei  wneud yn rhyngddisgyblaethol i gryfhau cyfraniad Creu Lleoedd i’r ymdrech genedlaethol.

mwy

(Ychwanegwyd ar 04/12/2020)

No image available

Mae prosiect Listen ar hyder ieithyddol  wedi lansio gwefan amlieithog newydd yn https://listen-europe.eu/cy/hafan/. Mae'r wefan yn casglu gwybodaeth a newyddion am brosiectau, yn ogystal â darparu llwyfan ar gyfer datblygiadau prosiect yn y dyfodol.

Un o amcanion prosiect Listen yw addysgu'r cysyniad o bendantrwydd iaith i siaradwyr ieithoedd cyd-swyddogol, ieithoedd sydd mewn perygl.ieithoedd brodorol, 'rhanbarthol' a lleiafrifol (IRhLl) 

mwy

(Ychwanegwyd ar 25/11/2020)

No image available

Ym mis Mai 2021 cynhelir etholiadau ar gyfer Senedd Cymru.

Mae Llywodraeth Cymru wedi gosod fframwaith polisi uchelgeisiol yng nghyswllt y Gymraeg gyda’i dogfen Cymraeg 2050 (Llywodraeth Cymru: 2017). Mae’r ddogfen wedi derbyn cefnogaeth gyffredinol gan drwch o Aelodau Senedd Cymru o bob plaid. Er hynny, a’r ewyllys da sydd i’r Gymraeg ar draws Cymru, mae’r Gymraeg yn parhau i wynebu heriau sylweddol.  

Isod, amlinellwn rhai syniadau y gallai pleidiau gwleidyddol Cymru eu hystyried wrth lunio eu maniffestos go gyfer â’r etholiad cenedlaethol arfaethedig.  

mwy

(Ychwanegwyd ar 13/10/2020)

Creu Lleoedd … lle mae’r Gymraeg yn ffynnu

Yr egwyddor o Greu Lleoedd yw dull Llywodraeth Cymru o roi amcanion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ar waith drwy’r system gynllunio.

mwy

(Ychwanegwyd ar 23/07/2020)

No image available

 IAITH yn falch i gyhoeddi bod y Methodological Guide for Inclusion in Centres with Plurilingual Programs wedi ei gwblhau ac ar gael i’w lawrlwytho. http://innolang.eu/wp-content/pdf/Guia-Innolang-download.pdf

Gan ganolbwyntio ar ddechrau’r cyfnod addysg uwchradd, mae’r prosiect hwn yn hyrwyddo dysgu ieithoedd lleiafrifol ac yn cyflwyno dull holistaidd ar gyfer datblygu sgiliau ieithyddol, cymdeithasol a diwylliannol disgyblion o dramor, ffoaduriaid a

disgyblion gydag anghenion dysgu ychwanegol. Mae’r methodoleg arloesol hwn yn ffrwyth prosiect dwy flynedd ar y cyd rhwng Acció Cultural del País Valencià, IAITH, ELEN, Dublin City University a Consiglio Nazionale Delle Ricerche.

 

mwy

(Ychwanegwyd ar 11/11/2019)

No image available

Prosiect ymchwil i ddeall agweddau ac ymddygiad rhieni a gwarcheidwaid o ran gofal ac addysg blynyddoedd cynnar

(Gwaith llawrydd dros dro gyda IAITH: y Ganolfan Cynllunio Iaith wedi ei gyllido gan Lywodraeth Cymru)

mwy

(Ychwanegwyd ar 02/05/2019)

Ffair Ffeirio Syniadau

Cyfle i fentrau cymunedol Cymraeg i ddod ynghyd i rannu profiadau a syniadau ac i drafod cyfleoedd i gydweithio a dylanwadu ar bolisi cenedlaethol

Cofrestrwch yma

mwy

(Ychwanegwyd ar 15/01/2019)

Prosiect Estyn Llaw: Haf 2018, Treuddyn

Enillwyd grant o £4900 gan IAITH drwy gynllun grant Arian i Bawb er mwyn gweithio gyda chymuned o bobl hŷn sy’n siarad Cymraeg. Darparwyd y prosiect o dan faner un o gynlluniau IAITH sef Estyn Llaw.  Bwriad gwreiddiol y prosiect oedd cynnal cyfres o weithdai i gynyddu sgiliau’r grŵp o safbwynt ymgysylltu o fewn eu cymunedau. Gwyliwch yr hanes yma

mwy

(Ychwanegwyd ar 30/10/2018)

Brexit a’n Tir

Mae Cynllunwyr Iaith Cymru wedi cyflwyno ei ymateb i ymgynghoriad Brexit a’n Tir Llywodraeth Cymru.

mwy

(Ychwanegwyd ar 29/10/2018)

Tudalen 3 o 8 Tudalennau.

Aelodaeth

Ymunwch â IAITH heddiw.

Dewch yn aelod

Cylchlythyr

Cofrestrwch yma i dderbyn gwybodaeth am ddatblygiadau polisi a chynllunio iaith yng Nghymru.

Cofrestru