Our Clients


Llywodraeth Cymru / Welsh Government

Cymwysterau Cymru

Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru / North Wales Fire and Rescue Service

Prifysgol ICU, Tokyo

Amgueddfeydd ac Orielau Cenedlaethol Cymru / National Museum and Galleries of Wales

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy / Conwy County Borough Council

GwE

Prifysgol Jyväskylä (Y Ffindir) University of Jyväskylä (Finland)

Asiantaeth Fwyd Genedlaethol / National Food Agency

Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent / Blaenau Gwent County Borough Council

Heddlu Gogledd Cymru

Prawf Cymru / Probation Wales

Awdurdod Parc Genedlaethol Eryri

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili /Caerphilly County Borough Council

Hunaniaith

Samariaid Cymru / Samaritans Wales

BookTrust Cymru

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Mudiad Meithrin

Sabhal Mòr Ostaig (Yr Alban / Scotland)

Bórd na Gàidhlig (Alban) / Bórd na Gàidhlig (Scotland)

Cyngor Dinas Casnewydd

A.S. Hywel Williams, Plaid Cymru

TinInt

Bro 360

Cyngor Celfyddydau Cymru

A.S. Siân Gwenllian, Plaid Cymru

Theatr Genedlaethol Cymru

Bwrdd Cyfiawnder Gogledd Cymru / North Wales Justice Board

Cyngor Gofal Cymru / Care Council Wales

LUC (Land Use Consultants)

Tribiwnlys Prisio Cymru / Valuations Tribunals Wales

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd a Môn

Cyngor Sir Conwy

Llenyddiaeth Cymru

Úadarás na Gaeltachta (Iwerddon) / Úadarás na Gaeltachta (Ireland)

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr / Betsi Cadwaladr UHB

Cyngor Sir Ddinbych

4GC

Uned Gymraeg GIG Cymru / Welsh Language Unit, NHS Wales

Burum

Cyngor Sir Y Fflint

Menter a Busnes

Urdd Gobaith Cymru

Calon Tysul

Cyngor Sir Ynys Môn

NPLD

Mentrau Iaith Cymru

Canolfan Ryngwladol Adnoddau Daear (IERC) / International Earth Resources Centre

Cyngor Gwynedd / Gwynedd Council

Partneriaeth Plant a Phobl Ifanc Caerdydd

Menter Iaith Gwynedd

Cadw

Cyngor Sir a Dinas Caerdydd / Cardiff City and County Council

Pobl a Gwith / People and Work

Cered

Cronfa’r Loteri Fawr / Big Lottery Fund

Cyngor Sir Ceredigion / Ceredigion County Council

Prifysgol Aberystwyth / Aberystwyth University

Menter Môn

Cofrestrfa Tir EF / HM Land Registry

Cyngor Sir Caerfyrddin / Carmarthenshire County Council

Prifysgol Bangor / Bangor University

Nant Gwrtheyrn

Coleg Cymraeg Cenedlaethol / National Welsh-medium College

Cyngor Sir Benfro

Prifysgol Coleg Y Brenin

National Trust Cymru

Colegau Cymru / Colleges Wales

Cyngor Powys

Prifysgol Caerdydd

Cyngor Cernyw / Cornwall Council

Comisiynydd y Gymraeg / Welsh Language Commissioner

Cynulliad Cenedlaethol Cymru / National Assembly of Wales

Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant / Univeristy of Wales Trinity St David

Universitat Oberta de Catalunya

Cyfoeth Naturiol Cymru / Natural Resources Wales

ESRC

Prifysgol Birmingham / Birmingham University

Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol

Cymdeithas Aberteifi Society

Gofal Cymdeithasol Cymru

Prifysgol Abertawe / Swansea University

Xplore! Wrecsam

Cymorth Cynllunio Cymru / Planning Aid Wales

Grŵp DEDDF

Prifysgol Aberdeen / Aberdeen University

 

 

For more information please contact post@iaith.eu / (+44) 1239 711668