Ein Cleientiaid


Adran Addysg a Sgiliau, Llywodraeth Cymru Amgueddfeydd ac Orielau Cenedlaethol Cymru Asiantaeth Fwyd Genedlaethol Bórd na Gàidhlig (Alban)
Bwrdd Cyfiawnder Gogledd Cymru Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr Cronfa’r Loteri Fawr Coleg Cymraeg Cenedlaethol
Colegau Cymru Comisiynydd y Gymraeg Cyfoeth Naturiol Cymru Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Cyngor Gofal Cymru Cyngor Gwynedd Cyngor Sir a Dinas Caerdydd Cyngor Sir Ceredigion
Cyngor Sir Caerfyrddin Cynulliad Cenedlaethol Cymru ESRC Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru
Mudiad Meithrin Prifysgolion Aberystwyth Prifysgol Bangor Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant
Prifysgol Birmingham Prawf Cymru Samariaid Cymru Theatr Genedlaethol Cymru
Tribiwnlys Prisio Cymru Úadarás na Gaeltachta (Iwerddon) Uned Gymraeg GIG Cymru Uned y Gymraeg, Llywodraeth Cymru
Uned Ymchwil Cymdeithasol, Llywodraeth Cymru Urdd Gobaith Cymru Mentrau Iaith Cymru Cyngor Cernyw

Am wybodaeth pellach cysylltwch â ni post@iaith.eu / (+44) 1239 711 668