Creu Lleoedd i’r Gymraeg Ffynnu

Gweminar
10:00 am - 13:00 pm, 25 Tachwedd 2021


Sut gall Gynghorau Cymuned a Thref gyfrannu i Lesiant y Gymraeg

Mae'r Gymraeg yn rhan o'r gwead cymdeithasol a diwylliannol ym mhob tref a chymuned yng Nghymru ac mae'n cyfrannu at eu hymdeimlad unigryw eu hunain o le a thraddodiadau. Mae'r Digwyddiad Rhwydwaith hwn wedi'i anelu at gynghorau tref a chymuned sy'n cymryd camau i wneud mwy o ddefnydd o’r Gymraeg eu hunain, cefnogi’r defnydd o'r Gymraeg yn eu cymunedau, ac yn ystyried neu’n cymryd rhan mewn creu lleoedd/cynllunio.

Bydd y gweminar yn rhoi trosolwg o gyd-destun polisi cynllunio'r Gymraeg a bydd yn cyflwyno astudiaethau achos ledled Cymru lle mae gwaith datblygu cymunedol a phenderfyniadau cynllunio wedi mynd i'r afael â'r mater hwn, mewn lleoliadau gwledig a threfol. Bydd y digwyddiad hefyd yn canolbwyntio ar gyfraniad cynllunio i'r Nod Llesiant i greu Cymru lle mae’r Gymraeg yn ffynnu a sut y mae'n rhaid i gynllunio sicrhau bod yr amodau sy'n hanfodol i’r iaith Gymraeg cael eu hystyried. Bydd y cyflwyniad yn rhoi enghreifftiau o ddefnyddio amodau cynllunio i liniaru a mwyafu effaith cynnig ar ffyniant y Gymraeg. Yn olaf, bydd cyfranogwyr hefyd yn cael gwybodaeth am yr adnoddau sydd ar gael iddynt gynyddu eu defnydd o'r Gymraeg a gwybodaeth am y Gymraeg yn eu hardaloedd a fydd yn eu galluogi i gyfrannu at yr agwedd hon ar Greu Lleoedd.

Digwyddiad Rhwydwaith ar y cyd yw hwn a drefnir gan Cymorth Cynllunio Cymru ac IAITH: y Ganolfan Cynllunio Iaith. Bydd swyddogion o bob sefydliad yn cyflwyno. Rydym hefyd yn ffodus i groesawu siaradwyr o bob rhan o Gymru sy'n ymgyrchwyr ar lefel gymunedol a chynllunwyr iaith a gofodol a fydd yn darparu astudiaethau achos o'u gwaith.

Ar gyfer pwy mae’r digwyddiad hwn?

• Cynghorau Cymuned a Thref

• Swyddogion a Chynghorwyr Awdurdodau Cynllunio Lleol

• Datblygwyr / asiantwyr

 

Faint?

Cynrychiolydd £40

Gwirfoddolwyr Cymorth Cynllunio Cymru Am Ddim

Gostyngiad o 10% os ydych chi'n prynu 4 tocyn neu fwy

Cofrestrwch yma 

** Os byddai'n well gennych anfoneb a thalu gyda siec / BACS, e-bostiwch kay@planningaidwales.org.uk neu ar 02920 625009

Rhaglen

Crynodeb