Casglu gwybodaeth bersonol

Mae’n bosibl y bydd Iaith yn casglu ac yn defnyddio’r mathau canlynol o wybodaeth bersonol:

  • gwybodaeth am eich defnydd o’r wefan hon
  • gwybodaeth a ddarperir gennych er mwyn cofrestru gyda’r wefan
  • gwybodaeth am drafodion a gyflawnir drwy’r wefan
  • gwybodaeth a ddarperir gennych er mwyn tanysgrifio i wasanaethau’r wefan
  • unrhyw wybodaeth arall y byddwch yn ei hanfon i Iaith.

Defnyddio gwybodaeth bersonol

Mae’n bosibl y bydd Iaith yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol i:

  • roi i chi’r gwasanaethau y byddwch wedi’u prynu
  • anfon negeseuon marchnata atoch.

Os bydd Iaith yn datgelu eich gwybodaeth bersonol i’w asiantiaid neu’i is-gontractwyr at y dibenion hyn, bydd yn rhaid i’r asiant neu’r is-gontractwr dan sylw ddefnyddio’r wybodaeth bersonol honno’n unol â thelerau’r datganiad hwn ynghylch preifatrwydd.

Yn ychwanegol at yr achosion o ddatgelu gwybodaeth sy’n rhesymol angenrheidiol at y dibenion a nodir mewn mannau eraill uchod, mae’n bosibl y bydd Iaith yn datgelu eich gwybodaeth bersonol i’r graddau y mae’n ofynnol iddo wneud hynny’n ôl y gyfraith, yng nghyswllt unrhyw achosion cyfreithiol neu achosion cyfreithiol arfaethedig, ac er mwyn profi, arfer neu amddiffyn ei hawliau cyfreithiol.

Sicrhau bod eich data’n ddiogel

Bydd Iaith yn cymryd camau technegol a threfniadaethol rhesymol i sicrhau nad yw eich gwybodaeth bersonol yn cael ei cholli, yn cael ei chamddefnyddio neu’n cael ei newid.

Bydd Iaith yn storio’r holl wybodaeth bersonol a ddarperir gennych ar ei weinyddion diogel.

Trosglwyddo data ar draws ffiniau

Mae’n bosibl y bydd y wybodaeth a gesglir gan Iaith yn cael ei storio a’i phrosesu yn unrhyw un o’r gwledydd y mae Iaith yn gweithredu ynddynt, ac yn cael ei throsglwyddo rhwng y gwledydd hynny, er mwyn ei gwneud yn bosibl i’r wybodaeth gael ei defnyddio’n unol â’r polisi hwn ynghylch preifatrwydd.

Yn ogystal, bydd gwybodaeth bersonol a gyflwynir gennych i’w chyhoeddi ar y wefan yn cael ei chyhoeddi ar y rhyngrwyd, ac mae’n bosibl y bydd ar gael ledled y byd.

Rydych yn cytuno â’r achosion hyn o drosglwyddo gwybodaeth bersonol ar draws ffiniau.

Diweddaru’r datganiad hwn

Mae’n bosibl y bydd Iaith yn diweddaru’r polisi hwn ynghylch preifatrwydd drwy gyhoeddi fersiwn newydd ar y wefan hon.

Dylech ailymweld â’r dudalen hon o bryd i’w gilydd i sicrhau eich bod yn gyfarwydd ag unrhyw newidiadau.

Gwefannau eraill

Mae’r wefan hon yn cynnwys dolenni cyswllt â gwefannau eraill.

Nid yw Iaith yn gyfrifol am arferion na pholisïau unrhyw drydydd parti ynghylch preifatrwydd.

Cysylltu ag Iaith

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y polisi hwn ynghylch preifatrwydd neu’r modd y mae Iaith yn trin eich gwybodaeth bersonol, anfonwch air:

drwy e-bost i’r cyfeiriad canlynol: post@iaith.eu; neu

drwy’r post i’r cyfeiriad canlynol: Uned 3, Parc Busnes Aberarad, Castellnewydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB.