Archif Digwyddiadau’r Gorffennol

Yr egwyddor o Greu Lleoedd yw dull Llywodraeth Cymru o roi amcanion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ar waith drwy’r system gynllunio.

Bydd y weminar hon yn edrych ar gynllunio defnydd tir o bersbectif Cymraeg 2050 a thrafod syniadau ar gyfer cryfhau cyfraniad Creu Lleoedd i'r ymdrech Read More

Hyfforddi’r Hyfforddwyr

Date: 12 Tachwedd 2019

Hyfforddiant 3 diwrnod, 12fed a 13eg o Dachwedd a 5ed o Rhagfyr.

Nod yr hyfforddiant cyfrwng Cymraeg hwn yw cynnig cyfle i ddatblygu gwybodaeth a sgiliau i fedru darparu sesiynau hyfforddiant ymwybyddiaeth iaith ar gyfer amrywiaeth o asiantaethau a sefydliadau yng Nghymru.

Mae cyfle i ddiffinio'r Read More

Heriau a blaenoriaethau polisi a chynllunio iaith yng Nghymru.

Yr Athro Colin Williams yn holi Aled Roberts, Comisiynydd y Gymraeg.

Cofrestrwch yma.

Ffermio Cynaliadwy a’n Tir

Date: 10 Hydref 2019

Ydy cynigion diweddaraf Llywodraeth Cymru – Ffermio Cynaliadwy a’n Tir – yn cryfhau neu’n gwanhau sefyllfa’r Gymraeg yn ei chadarnleoedd?

Yn dilyn seminar debyg a gynhaliwyd llynedd i drafod Brexit a’n Tir  mae’r seminar hon yn gyfle i gynllunwyr iaith a chynrychiolwyr mudiadau’r Gymraeg ddysgu Read More

Cyflwyniad i Gynllunio Iaith

Date: 16 Mai 2019

Bwriad y cwrs yw rhoi cyfle i bobl sy’n gweithio gyda’r Gymraeg i ymgyfarwyddo â phrif egwyddorion y maes Polisi a Chynllunio Iaith (P&CI) a pherthnasu hynny i’w maes gwaith eu hunain.

Mwy o wybodaeth yma.

Ffair Ffeirio Syniadau

Date: 16 Chwefror 2019

Cofnodion o'r diwrnod.

Cyfle i fentrau cymunedol Cymraeg i ddod ynghyd i rannu profiadau a syniadau ac i drafod cyfleoedd i gydweithio a dylanwadu ar bolisi cenedlaethol.

Cofrestrwch yma  

  

Gloywi Iaith

Date: 14 Chwefror 2019

Nod y cwrs:

Ysgrifennu Cymraeg yn fwy hyderus, clir a chywir.

Mwy o wybodaeth yma

Aelodaeth

Ymunwch â IAITH heddiw.

Dewch yn aelod

Cylchlythyr

Cofrestrwch yma i dderbyn gwybodaeth am ddatblygiadau polisi a chynllunio iaith yng Nghymru.

Cofrestru