Adnoddau a gynhyrchwyd


 

Deunyddiau HYI ( y cwmni a'i staff)

Ioan, G. Tomos, S a Jones, K   Gwybodaeth i Weithwyr, Pecyn gwybodaeth i weithwyr mewn gweithleoedd ynglŷn â darpariaeth Cymraeg Gwaith, y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol (2017)
Ioan, G. Tomos, S a Jones, K Gwybodaeth i Gyflogwyr, Pecyn gwybodaeth ar gyfer gweithleoedd ynglŷn â chynllunio ieithyddol a darpariaeth Cymraeg Gwaith, y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol (2017)
Gareth Ioan ac Elaine Davies Ein Hiaith: Our Language; Colegau Cymru (2015) DVD, cwis a phecyn gwybodaeth i staff colegau addysg bellach.
Gareth Ioan ac Elaine Davies Ein Hiaith: Our Language; Llywodraeth Cymru (2013) DVD, cwis a phecyn gwybodaeth i ysgolion cyfrwng Saesneg.
Elaine Davies Deunyddiau HYI i Ddarlithwyr a Staff, Coleg Gwent (2013).
Davies, E. Modiwl ymwybyddiaeth iaith ar-lein ar gyfer hyfforddiant mewnrwyd Cyngor Sir Gâr, Cyngor Sir Caerfyrddin (2011).
Davies, E. They All Speak English Anyway: adnodd hyfforddiant ymwybyddiaeth iaith Gymraeg (CD ROM), Cyngor Gofal Cymru, Caerdydd (2010).
Ioan, G Agor Dau Ddrws - cyflwyniad i waith ieuenctid dwyieithog, Cyngor Ieuenctid Cymru, (2000, 2010).
Davies, E. They All Speak English Anyway, Caerdydd: Cyngor Gofal Cymru, (2010). (adnodd CD-ROM)
Davies, E. Dwy Iaith Dau Ddewis? Y cysyniad o ddewis iaith ym maes gwaith a gofal cymdeithasol, Caerdydd: Cyngor Gofal Cymru, (2009).
Davies, E. Siarad am Sir Gâr: Cyflwyniad i Ymwybyddiaeth Iaith - CD-ROM ar ymwybyddiaeth iaith ar gyfer staff y Cyngor, Castellnewydd Emlyn: Iaith cyf. (ar ran Cyngor Sir Caerfyrddin), (2008).
Davies, E. Siarad Dwy Iaith - Y Camau Cyntaf at Ddwyieithrwydd - cyflwyniad i fanteision dwyieithrwydd cynnar ac addysg drochi, Aberystwyth: Mudiad Ysgolion Meithrin, (2008).
Davies, E. From The Margins To The Centre: Language Sensitive Practice and Implications For Social Welfare In Wales, in Social Policy for Social Welfare Practice in a Devolved Wales, Charlotte Williams (ed.), Birmingham: British Assoc. of Social Workers, (2007).
Davies, E. Deall Dwyieithrwydd - modiwl ar gyfer ymarferwyr blynyddoedd cynnar, Caerfyrddin: Coleg y Drindod, (2007).
Davies, E. a Grist, C. Geiriau Gofalus - llawlyfr ar gyfer aseswyr ymarfer gwaith cymdeithasol, Cwmni Iaith, (2006).
Ioan, G. Cymunedau yn Siarad - Cymunedau yn Gyntaf a'r Iaith Gymraeg, Rhwydwaith Cefnogi Cymunedau yn Gyntaf, (2004).
Ioan, G. a Howys, S. Iechyd da! - cyflwyniad i ymwybyddiaeth iaith ym maes gofal iechyd, GIG Cymru, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, (2003).
Ioan, G. Ymwybyddiaeth Iaith (uned hyfforddi), yn Potentia - llawlyfr hyfforddi amrywiaeth, WDA, (2002).
Davies, E. They All Speak English Anyway - Yr Iaith Gymraeg ac Ymarfer Gwrth-orthymol, Caerdydd: CCETSW, (1994 a 2001)
Ioan, G. Agor Dau Ddrws - cyflwyniad i waith ieuenctid dwyieithog, Cyngor Ieuenctid Cymru, (2000).
Davies, E. Iaith mewn Gwasanaeth Gofalgar, Caerdydd: Bwrdd yr Iaith Gymraeg, (1999).
Ioan, G. Law yn Llaw - rheoli mewn amgylchedd dwyieithog, Bwrdd yr Iaith Gymraeg, (1999).
Ioan, G. a Siencyn, S.W. Dwy Iaith ar Waith, WCVA/Bwrdd yr Iaith Gymraeg, (1998).
Williams, Rh.H., Williams, H. a Davies, E. (gol.) Gwaith Cymdeithasol a'r Iaith Gymraeg, Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru, (1994).
Siencyn, S.W. Sain Deall - cyflwyniad i ymwybyddiaeth iaith, CCETSW, (1995).
Deunyddiau addysgol
Ioan, G. Trysorfa'r Ddraig: cyflwyno'r dimensiwn Cymreig mewn dosbarthiadau Addysg oedolion a Chymunedol yn Sir Benfro, Rhwydwaith Dysgu Penfro/IAITH, Castellnewydd Emlyn: 2011.
Davies, E. Dysgu Gofalu 2 - adnoddau ar gyfer NVQ Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion), Castellnewydd Emlyn: IAITH Cyf. (ar ran City & Guilds), (2007).
Davies, E. Nid ar Chwarae Bach 2: gweithio gyda phlant yng Nghymru, Cyngor Gofal Cymru, (2006). (adnodd CD ROM)
Dafis, Ll. and Davies, G. Cymraeg i'r Teulu, Mudiad Ysgolion Meithrin a Chynllun Twf, (2003).
Davies, E. and Meek, E. Dysgu Gofalu, City & Guilds/ELWa/Affinity/CYMAD, (2002).
Davies, E., Meek, E. a Siencyn, S.W. Pwy Faga Blant? Pecyn Hyfforddi Sgiliau Rhieni, Mudiad Ysgolion Meithrin, (2000).
BBC Ty Sam: cyfres radio (x2) i CA1, (1999-2001).
BBC Dweud dy Ddweud: cyfres radio i CA4, (1998).
BBC Straeon Lleol: cyfres radio i CA2, (1998).
Llywelyn, E. Crefft Ysgrifennu, ACCAC, (1998).
Llywelyn, E. Hwyl Ysgrifennu, ACCAC, (1998).
Siencyn, S. W., Davies, G. a Pye, E. Cynllun yr Enfys, Mudiad Ysgolion Meithrin, (1997).
Ioan, G. (gol.) Gwaith Ieuenctid Amgylcheddol yng Nghymru (Cyfres Drych #2), CWVYS, (1997).
Siencyn, S.W. (gol.) Cyfres y Dolffin:, 6 nofel i CA3/4, ACCAC, (1996).
Deunyddiau menter a datblygu cymunedol
Ioan, G Gweithredu'n Lleol: fframwaith ar gyfer hwyluso cynllunio iaith micro ymysg cymdogaethau Cymraeg, Bwrdd yr Iaith Gymraeg, Caerdydd (2012) Fframwaith.
  Agor Dau Ddrws: Cyflwyniad i Waith Ieuenctid Dwyieithog (Ionawr 2010)
Gruffydd, M. Cymunedau yn Gyntaf a Dwyieithrywdd: Ateb yr Her, Rhwydwaith Gefnogi Cymunedau yn Gyntaf, (2006)
Ioan, G. Cymunedau yn Siarad – Cymunedau yn Gyntaf a'r Iaith Gymraeg, Rhwydwaith Gefnogi Cymunedau yn Gyntaf, (2004).
Ioan, G. Penllanw - gêm fenter ar gyfer grwpiau cymunedol, Menter a Busnes, (1999).
Ioan, G Pont-y-gwaith - gêm fwrdd ar gyfer disgyblion CA3 sy'n codi materion gyrfaoedd, Menter a Busnes, (1999).
Mynd Amdani pecyn gweithgareddau menter ar gyfer CA3, ACCAC, (1996).